Home Sites Map Thai Version English Version
 

   

คณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 12 ท่าน ได้แก่
ที่ปรึกษาคณะกรรมการของบริษัท มี 1 ท่าน ได้แก่
 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดให้มีกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1/3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 1/2 ของคณะกรรมการทั้งหมด กรรมการผู้จัดการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โดยตำแหน่ง
 
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท
 • ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและปฏิบัติ หน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผล ประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
 • ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ
 • กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ฝ่ายจัดการนำเสนอเรื่องที่มี สาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ให้พิจารณาโดยเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากจำเป็นคณะกรรมการจะได้กำหนดให้ มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาหารือให้ความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อการ ดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญของบริษัท
 • กำกับให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลโดยจัดให้มีแผนกตรวจสอบภายใน เป็นผู้ติดตามดำเนินการและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระของบริษัท จะใช้ดุลพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การแต่งตั้งกรรมการ และเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงสารสนเทศ ทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และนโยบายการดำเนินงาน
 •  
  ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2542 ได้มติให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นโดยได้แต่งตั้งให้ กรรมการอิสระที่ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด จำนวน 3 ท่าน ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่
   
  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 • ดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเพียงพอและเชื่อถือได้
 • ดูแลให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี
 • กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กำกับดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
 • ทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
 • ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
 • ให้ความเห็นชอบในการพิจารณางบประมาณและกำลังพลของแผนกตรวจสอบภายใน
 • พิจารณาระบบการควบคุมภายใน แผนงานและแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านต่างๆของบริษัทฯ ตามวิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการของบริษัท จะมอบหมายและปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกให้ฝ่ายบริหารมาให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่า เกี่ยวข้องจำเป็น
 •