Home Sites Map Thai Version English Version
 


บริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทผู้รับเหมาชั้นนำของประเทศมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท มีลูกค้าทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยลักษณะงานก่อสร้างจะมีตั้งแต่โครงการที่เป็นโครงการขนาดกลางไปจนถึงงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทศโนโลยีระดับสูง ลักษณะงานก่อสร้างของบริษัทสามารถแบ่งแยกได้เป็น 5 ประเภท คือ งานก่อสร้างด้านอาคาร งานก่อสร้างด้านพลังงาน งานก่อสร้างด้านสิ่งแวดล้อม งานก่อสร้างด้านอุตสาหกรรม และงานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค

           จากประสบการณ์ที่ยาวนาน บริษัทเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลมาจากบริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้
  1. คุณธรรม (Integrity) ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักการและมีความเที่ยงธรรม กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง
  2. การยึดถือปฏิบัติตาม กฎหมาย (Law Abiding) ยึดถือปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
  3. การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นเลิศ (Commitment to Excellence) ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเป็นเลิศ ให้ความรู้ ตระเตรียมการ และมีความมุมานะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญในทุกเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  4. ชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ (Reputation and Morale) สรรค์สร้างชื่อเสียงที่ดีของบริษัทและความภาคภูมิใจของทั้งพนักงานและผู้บริหาร โดยร่วมกันไม่กระทำการใด ๆซึ่งอาจเป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างกัน และร่วมมือกันดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อแก้ไขหรือป้องกันความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของผู้อื่น
  5. ความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ การคำนึงถึงจริยธรรมในการตัดสินใจ
  6. ความโปร่งใส (Transparency) การดำเนินกิจการจะต้องมีการเปิดเผย (Disclosure) ข้อมูลอย่างเพียงพอตามกฎหมาย ตามกฏระเบียบของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมกำกับดูแลกิจการ
  7. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น เช่น พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เป็นต้น เป็นไปอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
  8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Responsibilities to Environment) ในการทำงานมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามหลักการ กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ อันเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม
  9. ความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีในการทำงาน (Safety and Occupational Health) ดำเนินการตาม กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงานของพนักงาน ร่วมถึงการมีสุขภาพที่ดีของพนักงานด้วย
  10. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Avoiding conflict of interest) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการสร้างกลไกการกำกับดูแลต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและด้วยความซื่อสัตย์รวมถึงรักษาผลประโยชน์ของบริษัท การจัดโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีอัตราส่วนที่เหมาสมระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารกับกรรมการภายนอก การจัดให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่และการเปิดเผยสารสนเทศที่ดี การมีผู้สอบบัญชีอิสระซึ่งช่วยดูแลผู้บริหารโดยการให้คำรับรองเกี่ยวกับการเงินของบริษัท เป็นต้น