Home Sites Map Thai Version English Version
         
บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงมีแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียดังนี้

   โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวัน ประชุมอย่างน้อย 14 วัน โดยในหนังสือนัดประชุมนั้นประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้
1. แจ้งถึงวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่ชัดเจน โดยสถานที่ในการจัดประชุมสามารถเข้าถึงได้สะดวก
2. แจ้งถึงเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าการประชุม
3. แจ้งถึงวาระการประชุม โดยบริษัทจัดเตรียม ข้อมูล เอกสาร และรายละเอียดประกอบการประชุมในวาระต่างๆ อย่างครบถ้วนเพียงพอ พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลและรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม โดยมีการระบุอย่างชัดเจนในวาระการประชุม
5. หนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และมีการเสนอให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้รับมอบ อำนาจ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
6. หนังสือนัดประชุมทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วันแล้ว ผู้ถือหุ้นยังสามารถDownload ได้จากทาง Website ของทางบริษัทได้อีกทางหนึ่งด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชม. ส่วนของการลง คะแนนเสียงประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีที่ใช้ในการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน และให้ลงคะแนนเสียงเรียงลำดับ ตามวาระการประชุมที่กำหนด โดยประธานที่ประชุมมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมี โอกาสโดยเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ นอกจาก นั้นแล้วในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานคณะกรรมการกรรมการบริษัท กรรมการ และกรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุม ทุกครั้ง เพื่อชี้แจงและตอบคำถามที่ประชุม

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีอย่างมีสาระสำคัญครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม ข้อคิดเห็น วิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน คะแนนที่เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดย บริษัทดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากการประชุม และจะนำส่งตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย นอกจากนั้นแล้วบริษัทจะนำรายงานการประชุมดังกล่าวแสดงไว้ที่ Website ของทางบริษัท บริษัทมีการจัด เก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้


           บริษัทได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นกับบริษัทไว้อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของ ลูกค้า คู่แข่งขัน หน่วยราชการ พนักงาน และสังคม และกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนที่จะต้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามแนวทางต่างๆ อย่างเคร่งครัด
  ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ ลูกค้า
 • พึงขายสินค้าและบริการในราคายุติธรรม
 • พึงขายสินค้าและบริการให้ถูกต้องตามจำนวน คุณภาพ ราคาที่ตกลงกัน และมีความรับผิดชอบตามภาระผูกพันของตน
 • พึงดูแลและให้บริการแก่ลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
 • พึงละเว้นการกระทำใดๆ ที่จะควบคุมการตัดสินใจของลูกค้า
 • พึงละเว้นการกระทำใดๆ เพื่อทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผล
 • พึงปฏิบัติต่อลูกค้า และให้บริการอย่างมีน้ำใจไมตรี มีอัธยาศัยที่ดีต่อกัน

  ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ คู่แข่งขัน
 • พึงละเว้นจากการกลั่นแกล้ง ทำให้คู่แข่งขันเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม
 • พึงให้ความร่วมมือในการแข่งขัน

  ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ หน่วยราชการ
 • พึงทำธุรกิจกับหน่วยราชการอย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม
 • พึงปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายในการทำธุรกิจ
 • พึงละเว้นจากการติดสินบน
 • พึงละเว้นการให้ความร่วมมือ สนับสนุนการกระทำของข้าราชการที่มีต่อเจตนาทำการทุจริตในทางใดๆ
 • พึงละเว้นจากการให้ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ แก่ข้าราชการ
 • พึงให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการในการทำหน้าที่พลเมืองดี
 • พึงมีทัศนคติที่ถูกต้องและมีความเชื่อถือต่อหน่วยราชการ

  ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ พนักงาน
 • พึงให้ค่าจ้างและผลตอบแทนที่เหมาะสม
 • พึงเอาใจใส่สวัสดิการ
 • พึงพัฒนา เพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ เช่นฝึกอบรม
 • พึงให้ความเป็นธรรม
 • พึงศึกษาและทำความเข้าใจ
 • พึงเคารพสิทธิส่วนบุคคล
 • พึงให้ความเชื่อถือไว้วางใจ
 • พึงให้คำแนะนำที่ปรึกษา
 • พึงสนับสนุนให้พนักงานได้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี

  ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ สังคม
 • พึงละเว้นจากการประกอบธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อม
 • พึงละเว้นจากการประกอบกิจการที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • พึงดูแลเอาใจใส่การประกอบกิจการของตนมิให้เป็นต้นเหตุก่อมลภาวะให้สิ่งแวดล้อม และสังคม
 • พึงให้ความเคารพสิทธิทางปัญญาของผู้อื่น หรือ ธุรกิจอื่น
 • พึงให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในชุมชนเพื่อการสร้างสรรค์สังคม ในการดำเนินธุรกิจ นักธุรกิจพึงให้ความสนใจในการสร้างงานแก่คนในชุมชนให้สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนนั้นๆ

  ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ คู่ค้าและเจ้าหนี้
 • พึงปฏิบัติตามข้อสัญญาระหว่างบริษัทและคู่ค้าและเจ้าหนี้

 • พึงปฏิบัติตามข้อสัญญาระหว่างบริษัทและคู่ค้าและเจ้าหนี้

                                                                                                                                                   
 •