Home Sites Map Thai Version English Version
 

           บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้บริษัทมีกระบวนการและโครงสร้างของ ภาวะผู้นำและการควบคุมกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อ รักษาเงินทุนและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายในกรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นและสังคมโดยรวมประกอบ

  

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้ยึดถือ หลักการ 4 ประการ ดังนี้
1. ความโปร่งใส ( Transparency ) คือฐานที่สร้างความไว้วางใจระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียภายในกรอบข้อจำกัดของ ภาวะการแข่งขันของบริษัท ความโปร่งใสมีส่วนช่วยเสริมประสิทธิผลของบริษัทและการทำงานของตลาดทุน ช่วยให้คณะ กรรมการสามารถแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผลและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องพินิจพิเคราะห์บริษัทได้อย่างถี่ ถ้วนขึ้น
2. ความซื่อสัตย์ ( Integrity ) หมายถึงการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี รายงานทางการเงินและ สารสนเทศอื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบริษัทต้องแสดงภาพที่ถูกต้องและครบถ้วนกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัท
3. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ( Accountability ) มีส่วนสำคัญกับคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบดังกล่าวโดยมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอรายงานต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติ งานของบริษัท ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการต้องอาศัยกฏเกณฑ์และข้อกำหนดที่เหมาะสม และการเปิด เผยผลการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของกิจการ
4. ความสามารถในการแข่งขัน ( Competitiveness ) เป้าหมายคือ การมีส่วนช่วยในการสร้างความเจริญและเพิ่มมูลค่าแก่ ผู้ถือหุ้นการกำกับดูแลจึงควรมีความคล่องตัวและเสริมสร้างให้เกิดและไม่เป็นอุปสรรคต่อการริเริ่ม ประสิทธิภาพ และภาวะ การเป็นผู้ประกอบการ อันจะนำไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืนให้กับบริษัท

           บริษัทยึดหลักการการกำกับดูแลกิจการนี้ในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้วางหลักการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นหนึ่ง ในกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังได้มีการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเกิดความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท