Home Sites Map Thai Version English Version
 


CAC เป็นศูนย์บริหารอุปกรณ์ก่อสร้างที่ใช้ในงานของบริษัท โดยมีหน้าที่ดูแลรักษา และ จัดการให้อุปกรณ์ก่อสร้างมีการใช้งานได้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับงานในอนาคต

CAC ตั้งอยู่บนพื้นที่ 19 ไร่ ที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีพื้นที่ใช้สอย 4.75 ไร่ คิดเป็น 7,600 ตร.ม. และ ที่ ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี บนเนื้อที่ 29 ไร่ หรือ 46,400 ตร.ม.

อุปกรณ์ก่อสร้างหลักที่อยู่ในความดูแลของ CAC ประกอบด้วย แผ่นเหล็กกันดิน, นั่งร้าน, ตู้คอนเทนเนอร์, แบบเหล็กขนาดใหญ่ และ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
CEC เป็นศูนย์บริหารกลางเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างของบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัท ตั้งอยู่บนพื้นที่ 19 ไร่ อ.เมือง จ.ชลบุรี CEC มีเครื่องจักรที่ทันสมัยและเครื่องจักรหนักอยู่ในความดูแลมากมาย อาทิเช่น รถเครน, รถ Hiab, รถขุด, ทาวเวอร์เครน, Launcher, รถ 10 ล้อ, รถ 6 ล้อ เป็นต้น พร้อมมีทีมงานที่มีความชำนาญทำหน้าที่บริหารจัดการ และ บำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อให้สามารถรองรับงานที่ที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โรง Fabrication ของบริษัท มีอยู่ด้วยกัน 2 แห่ง คือ
1. Rayong Fabrication Plant I (เนินกระปรอก บ้านฉาง)
บนเนื้อที่ 92 ไร่ (147,200 sq.m.) ซึ่งประกอบไปด้วยโรงงานทั้งหมด 7 โรงงานมีพื้นที่ใช้สอย 8,850 ตร.ม.

2. Rayong Fabrication Plant II (หนองแฟบ ห้วยโป่ง)
บน เนื้อที่ 50 ไร่ (76,800 sq.m.) ลักษณะเป็น โรงอาคารในร่ม มีอาคารครอบคลุมในการทำงานเป็นหลัก โดยมีพื้นที่ใช้สอย 2,650 ตร.ม. และมีพื้นที่สำหรับ ทำงานนอกอาคาร ในกรณีชิ้นงานมีขนาดใหญ่ ด้วย

โรง Fabrication จัดตั้งขึ้นเพื่อ Support งานด้าน Steel Work & Piping Work ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพงานที่ดี ลดการสูญเสียของวัตถุดิบ และลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของงาน Mechanical ช่วยส่งเสริมและแก้ปัญหาให้การดำเนินการหน้างานเป็นไปด้วยดี และเป็นแหล่งเสริมประสบการณ์ให้กับพนักงานใหม่ ตลอดจนให้ความรู้และการฝึกงานให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างบุคลากรด้านวิชาชีพให้มากขึ้นในสังคม ลักษณะการดำเนินงาน

งานเขียนแบบ
เพื่อทำ Shop Drawing สำหรับทำงานประกอบในโรงงาน ให้ตรงตามแบบก่อสร้างและได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินงานต่อไป

งานแปรรูปโลหะและประกอบชิ้นส่วนงานโลหะ
ประกอบตามแบบ Shop Drawing โดยใช้แรงงานที่มีความชำนาญและเครื่องมือที่ทันสมัย โดยควบคุมค่าความผิดพลาดให้เกิดน้อยที่สุด หรือเท่ากับข้อกำหนดตามที่แบบก่อสร้างกำหนด

งานตรวจสอบคุณภาพ
เพื่อเป็นการประกันว่างานที่ทำออกไป มีมาตรฐานและคุณภาพตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ และอยู่ในข้อกำหนด ของ ISO 9000

งานทำสี
เพื่อตบแต่งชิ้นงานให้ทนต่อการกัดกร่อน และเพิ่มความสวยงามเมื่อนำไปใช้งานในสถานก่อสร้างโดยขอบเขตที่ทำทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยความต้องการของผู้ว่าจ้างเป็นหลัก และข้อบังคับที่มีตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้
บริษัทมีแผนที่จะขยายเพื่อรองรับการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของบริษัท นอกจากนี้ STECON ยังจัดตั้งทีมงานด้าน QC ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อควบคุมคุณภาพงานเชื่อมและการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลSTECON ตั้งโรงหล่อ Segment Box Girder ขึ้นเพื่อรองรับโครงการ Airport Rail Link และมีแผนใช้โรงงานนี้เป็นฐานเพื่อรองรับ Transport Mega Project ต่างๆ โรงงานนี้ตั้งอยู่บนถนนสาย 311 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี บนพื้นที่ 100ไร่ การหล่อ Concrete ลักษณะนี้จะเป็นการหล่อด้วย Technique และ Know How พิเศษWarehouse เป็นคลังเก็บพัสดุ และเครื่องมือในงานก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีเครื่องมืออย่างเพียงพอ และบำรุงรักษาเครื่องมือไว้เพื่อบริการหน่วยงานก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งจัดการวัสดุสิ้นเปลืองและพัสดุเหลือใช้ในโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งอยู่ อ. เมือง จ.ชลบุรี บนพื้นที่ 19 ไร่ และ อ.มาบตาพุด จ.ระยอง บน พื้นที่ 9 ไร่