Home Sites Map Thai Version English Version
 
           บริษัทถือว่าความสำเร็จที่สมบูรณ์ของงานต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้างรวมไปถึงผู้มีส่วนร่วมทุกคน ภายใต้สำนึกที่ว่าความปลอดภัยมิใช่เป็นเพียงแต่กฎหมายหรือข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติตาม แต่ความปลอดภัยเป็นเรื่องของคุณธรรมและมนุษยธรรม เป็นสิทธิที่ผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องได้รับ ความปลอดภัยจึงถือเป็นคุณค่าอันหนึ่งขององค์กร ที่ถือปฏิบัติมาและจะต้องสืบทอดต่อไป ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยตามส่วนงานเป็นลำดับ โดยมิให้ถือว่าความปลอดภัยเป็นส่วนเพิ่มเติม แต่ความปลอดภัยเป็นงานที่จะต้องทำให้สำเร็จและจะต้องคำนึงถึงก่อนเสมอ

นโยบายความปลอดภัย
บริษัทได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยต่อพนักงานทุกคนดังนี้
1.  บริษัท จะส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทำงานอย่างปลอดภัย
2.  บริษัท ถือว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท ดังนั้นความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัท
3.  บริษัทจะให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานจัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีสภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มีสภาพการทำงาน และมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการทำงานได้อย่างปลอดภัย
4.  บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม เพื่อวางแผนงาน และโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัย ตลอดจนบริหารและพัฒนาแผนงานโครงการให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
5.  บริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัท กำหนดขึ้นโดยเข้มงวดกวดขัน
6.  บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองและเพื่อนร่วมงาน และเป็นไปตามระเบียบกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัท กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด

องค์ประกอบสำคัญของงานความปลอดภัย (Key element of safety plan)
-  มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Company HSE manual)
-  การอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ (Safety training programs for all staff position)
-  การอบรมให้ความรู้และปลูกฝังทัศนคติที่ดีแก่ผู้เข้าใหม่ (New employee orientation and training program)
-  กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและให้รางวัลความปลอดภัย (Safety promotion and incentive program)
-  การประเมินความเสี่ยงและการป้องกัน (Job safety analysis (JSA) program for all major and high risk work)
-  ระบบการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุเพื่อการปรับปรุงแก้ไข(Accident investigation and reporting system with follow up corrective measures)
-  การจัดทำสถิติและการวิเคราะห์ (Accident statistic and analysis)
-  การจัดเตรียมวิธีการทำงานและการป้องกันก่อนเริ่มงาน (Preparing work method statement and accident prevention method)
-  การกำกับดูแลและการตรวจความปลอดภัย (Safety audit and inspection)

นอกจากการดำเนินการป้องกันโดยมาตรการต่างๆแล้ว บริษัทเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างให้ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในงาน (Safety in Process) เป็นสิ่งที่ต้องกระทำเพื่อให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัยที่ยั่งยืน และแทรกอยู่ในระบบความคิดของการทำงานเสมอ บริษัทจัดให้มีการปลูกฝังทัศนคติและความเข้าใจในการบริหารและดูแลงานความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับด้วย บริษัทได้จัดให้มี Safety Talk เป็นประจำสม่ำเสมอในทุกหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน และรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมทั้งจากหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2548 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดนิทรรศการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง ขึ้นที่หน่วยงานโครงการก่อสร้าง ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมทางอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยาน และหน่วยงานโครงการก่อร้าง อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงองค์กร ที่มุ่งมั่นสร้างมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี นอกจากนั้นแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมประจำปี 2548 ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนในบริษัทมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมความปลอดภัย เช่น กิจกรรมประกวดคำขวัญความปลอดภัย โดยคำขวัญที่ชนะการประกวด คือ "สร้างเสริมวินัย ใส่ใจความปลอดภัย อาชีวอนามัยเป็นเลิศ" ซึ่งบริษัทได้นำไปติดตั้งที่ทุกหน่วยงานของบริษัท