Home Sites Map Thai Version English Version
 
 
งานเครื่องกล

STECON ดำเนินงานด้านเครื่องกลมาตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจ จวบจนปัจจุบัน STECON มีผลงานประเภทเครื่องกลมากมายโดยแบ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่โครงการระดับเล็ก ระดับกลางจนถึงโครงการขนาดใหญ่ อาทิเช่น โรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานเคมี งานโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ รวมไปถึงงานตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม งานเดินท่อก๊าซ ท่อส่งน้ำมันขนาดใหญ่ งานวางท่อในโรงงงานอุตสาหกรรม งานวางท่อประปาส่งน้ำ งานท่าเทียบเรือ ขนถ่ายสินค้าเหลว

งานด้านพลังงาน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าอิสระ (IPP) โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ซึ่ง STECON เป็นหนึ่งในผู้นำส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุด

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน STECON ดำเนินงานก่อสร้างงานมากมายจนมีความชำนาญ ได้รับความไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับจากเจ้าของทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความสำเร็จจากผลงานคุณภาพระดับดีเยี่ยม และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา ประกันคุณภาพด้วยระบบมาตรฐาน ISO 9001 (2000)