Home Sites Map Thai Version English Version
 

     

     

     


บริษัทมีนโยบาย " ซิโน-ไทยฯ คืนกำไรสู่สังคม" เป็นนโยบายเพื่อสาธารณประโยชน์ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศชาติ บริษัทได้ริเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 40 ปีของบริษัทฯ โดยการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารห้องสมุด มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนในบริเวณหน่วยงานก่อสร้าง และได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี
สำหรับในปี 2548 ที่ผ่านมานี้ บริษัท ได้มีนโยบายก่อสร้างอาคารเรียน อาคารห้องสมุด จำนวน 4 อาคาร รวมทั้งมอบทุนการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน การกีฬา ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ดังนี้

  • โรงเรียน ต.ช.ด. นเรศวรห้วยโศก จ.เพชรบุรี มอบ อาคารเรียน ชาญวีรกูล 16
  • อาคารออทิสติค จ.กรุงเทพ มอบอาคารเรียน ชาญวีรกูล 17
  • โรงเรียนแม่แมม จ.เชียงใหม่ มอบอาคารเรียน ชาญวีรกูล 18
  • วัดโป่งมงคล จ.สระบุรี มอบอาคารห้องสมุด ชาญวีรกูล 19

    สืบเนื่องจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิถล่ม 6 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยในช่วงปลายปี 2547 ส่งผลให้เกิดความเสียหายมากมายแก่ที่พักอาศัย และทรัพย์สิน แก่จังหวัดเหล่านี้ และเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ดังกล่าว ในช่วงต้นปี 2548 บริษัทได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี และยังร่วมมือกับภาครัฐบาล และภาคเอกชนต่างๆ ร่วมสร้างอาคารที่พักอาศัยถาวรให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้ จำนวน 228 ยูนิต บริเวณบ้านบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยได้รับการสนับสนุนการจัดสรรที่ดินจาก กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ทั้งสองพื้นที่นอกจากจะมีที่พักอาศัยแล้ว ยังมีการจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติมในส่วนของสนามเด็กเล่น ศาลาอเนกประสงค์สำหรับชุมชน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคด้านอื่นๆ อีกด้วย และเมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัท ได้ทำการส่งมอบให้แก่ภาครัฐบาลเพื่อดำเนินการจัดสรรให้กับผู้ประสบภัยได้เข้าอยู่อาศัยต่อไป
  •